Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis

23. 6. 2015

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Domu K Závodišti konaného dne 18. 6. 2015 v 17,00 hodin

Dle prezenční listiny bylo přítomno 37 vlastníků s 75,74 % vlastnických podílů, z  toho 15,42 % v zastoupení plnou mocí.

Shromáždění je usnášeníschopné.

Program: 1. Prezentace vlastníků od 16:45 do 17:00

2. Schválení nových Stanov a názvu dle NOZ za přítomnosti notáře

3. Finanční a revizní zpráva za rok 2014

4. Finanční rozvaha na rok 2015

5. Volba revizní komise

6. Diskuze

Průběh jednání a přijatá usnesení:

  • Zahájení

Schůze byla zahájena předsedou výboru Stanislavem Vycudilíkem, který prohlásil shromáždění za usnášeníschopné a přivítal notáře JUDr. Josefa Láta, který dohlížel na správnost hlasování a průběh jednání.

Zapisovatel: Iveta Pokorná Ověřovatel zápisu: Josef Novotný

  • Schválení programu shromáždění

Usnesení: Shromáždění Společenství vlastníků jednotek schvaluje program shromáždění.

Usnesení bylo přijato.

  • Schválení nových Stanov a názvu Společenství dle NOZ

Na základě NOZ jsme pozvali na Shromáždění notáře, JUDr. Josefa Láta, aby dohlížel na správnost jednání a hlasování a provedl notářský zápis. Nové Stanovy a nový název Společenství budou účinné
od 1. 1. 2016.

Bylo vysvětleno, proč jsou nutné nové Stanovy a nový název Společenství a jaké úpravy se v těchto Stanovách provedly. Byly zodpovězeny dotazy na znění Stanov ohledně doby, kdy je možné provádět hlučné práce v domě.

Usnesení: Shromáždění vlastníků jednotek schvaluje nové Stanovy včetně nového názvu Společenství s účinností od 1. 1. 2016.

Hlasování: 100 % PRO 0 % PROTI 0 % ZDRŽELO SE Usnesení bylo přijato.

  • Schválení finanční a revizní zprávy za rok 2014

Finanční zprávu přednesl Petr Víšek, místopředseda výboru. Revizní zprávu přednesla paní Dagmar Makovská, předsedkyně revizní komise.

Usnesení: Shromáždění vlastníků jednotek schvaluje finanční zprávu za rok 2014.

Hlasování: 100 % PRO 0 % PROTI 0 % ZDRŽELO SE Usnesení bylo přijato.

Usnesení: Shromáždění vlastníků jednotek schvaluje revizní zprávu za rok 2014.

Hlasování: 100 % PRO 0 % PROTI 0 % ZDRŽELO SE Usnesení bylo přijato.

  • Schválení finanční rozvahy na rok 2015

Finanční rozvahu přednesl pan Petr Víšek.

Usnesení: Shromáždění vlastníků jednotek schvaluje finanční rozvahu na rok 2015.

Hlasování: 100 % PRO 0 % PROTI 0 % ZDRŽELO SE Usnesení bylo přijato.

  • Volba revizní komise

Předseda výboru Stanislav Vycudilík vysvětlil nové postavení revizní komise a důvod nové volby členů revizní komise. Shromáždění byla navržena Petrem Víškem revizní komise ve složení Dagmar Makovská, Ing. Martina Pitthardová a Hana Novotná. O zvolení revizní komise se dalo hlasovat
o všech jménech najednou.

Usnesení: Shromáždění vlastníků jednotek schvaluje Revizní komisi v navrženém složení.

Hlasování: 100 % PRO 0 % PROTI 0 % ZDRŽELO SE Usnesení bylo přijato.

8) Diskuze

Shromážděním bylo odsouhlaseno i nadále zajišťovat a financovat v předepsaných termínech revizi plynu v bytech. V září 2015 bude objednán velkoobjemový kontejner. V průběhu třech týdnů bude provedena oprava vadných nových prahů a montáž nově objednaných prahů u bytů. Nové Stanovy budou k dispozici vytištěné u členů výboru a dále budou uvedeny na našich webových stránkách.

…………………………… Iveta Pokorná ………………………….. Bc. Petr Víšek

..……………………..….. Josef Novotný ….................................. St. Vycudilík

..……………………..….. Marek Novotný

V Pardubicích dne 18. 6. 2015 Zapsala: Iveta Pokorná