Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis

23. 6. 2015

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek konaného dne 12. 6. 2014 v 17,00 hodin

Dle prezenční listiny bylo přítomno 36 vlastníků s 56,54 % vlastnických podílů, z  toho 12,81 % v zastoupení plnou mocí.

Shromáždění je usnášeníschopné.

Program: 1. Prezentace vlastníků od 16:45 do 17:00 5. Návrhy do Stanov dle NOZ

2. Finanční a revizní zpráva za rok 2013 6. Sloučení úvěrů ČSOB

3. Finanční rozvaha na rok 2014 7. Volba nového člena výboru

4. Zhodnocení stavu domu a rekonstrukce 8. Diskuze

Průběh jednání a přijatá usnesení:

  • Zahájení

Schůze byla zahájena předsedou výboru Stanislavem Vycudilíkem, který prohlásil shromáždění za usnášeníschopné.

Zapisovatel: Iveta Pokorná Ověřovatel zápisu: Josef Novotný

  • Schválení programu shromáždění

Usnesení: Shromáždění vlastníků jednotek schvaluje program shromáždění.

Usnesení bylo přijato.

  • Schválení finanční a revizní zprávy za rok 2013

Finanční zprávu přednesl Petr Víšek, člen výboru. Revizní zprávu přednesla paní Dagmar Makovská, předsedkyně revizní komise.

Usnesení: Shromáždění vlastníků jednotek schvaluje finanční a revizní zprávu za rok 2013.

Hlasování: 100 % PRO 0 % PROTI 0 % ZDRŽELO SE Usnesení bylo přijato.

  • Schválení finanční rozvahy na rok 2014

Finanční rozvahu přednesl pan Petr Víšek.

Usnesení: Shromáždění vlastníků jednotek schvaluje finanční rozvahu na rok 2014.

Hlasování: 100 % PRO 0 % PROTI 0 % ZDRŽELO SE Usnesení bylo přijato.

  • Zhodnocení stavu domu a rekonstrukce

O stavu domu a průběhu rekonstrukce elektroinstalace promluvil pan Stanislav Vycudilík a byly zodpovězeny dotazy. V září 2014 se bude malovat a provádět s tím spojené další práce.

  • Návrhy do Stanov dle NOZ

O této problematice, která se nám nevyhne a v příštím roce budeme nuceni nové Stanovy podle NOZ připravit ke schválení, promluvil pan Stanislav Vycudilík a byly zodpovězeny dotazy. Do konce roku 2014 budou přijímány podněty do nových Stanov.

  • Sloučení úvěrů ČSOB

Pan Petr Víšek vysvětlil o co se jedná a proč by bylo dobré naše dva stávající úvěry, které máme u banky ČSOB sloučit.

Usnesení: Shromáždění vlastníků jednotek 1) schvaluje předčasné splacení úvěru číslo 1 ve výši 1,289.192,55 Kč a úvěru číslo 2 ve výši 304.077,61 Kč ke dni 22.7.2014.

2) schvaluje přijetí úvěru na splacení úvěru číslo 1 a 2 od ČSOB, a.s. ve výši 1,593.270,16 Kč.

Hlasování: 100 % PRO 0 % PROTI 0 % ZDRŽELO SE Usnesení bylo přijato.

  • Volba nového člena výboru

Jelikož paní Blanka Třísková Vlková rezignovala na funkci místopředsedy výboru ke dni 30.4.2014, na shromáždění jí pan Vycudilík poděkoval za dosavadní práci včetně celé členské základny. V době před shromážděním jsme oslovili několik lidí z našeho domu s otázkou, zda by měli zájem o práci ve výboru SVJ. Jednoho, který měl o práci zájem jsme na shromáždění oslovili a navrhli členské základně ke schválení. Jedná se o pana Marka Novotného (Josefa Ressla 2265).

Usnesení: Shromáždění vlastníků jednotek schvaluje nového člena výboru pana Marka Novotného.

Hlasování: 100 % PRO 0 % PROTI 0 % ZDRŽELO SE Usnesení bylo přijato.

8) Diskuze

Bylo připomenuto nutnost hlášení změny počtu bydlících lidí v bytě na REAL SERVIS a výboru, povinnost hlásit výměnu radiátorů a jiné stavební úpravy v bytech, aj. Shromážděním bylo odsouhlaseno i nadále zajišťovat a financovat zimní údržbu okolo domu a v předepsaných termínech (jednou za 3 roky) provádět revizi plynu v bytech. V září 2014 bude objednán velkoobjemový kontejner a zároveň proběhne brigáda na úklid okolo domu. Byl vznesen návrh na lepší umístění propagačních letáků ve vchodech.

…………………………… Iveta Pokorná ………………………….. Petr Víšek

..……………………..….. Josef Novotný ….................................. St. Vycudilík

V Pardubicích dne 12. 6. 2014 Zapsala: Iveta Pokorná