Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis 23.5.2013

30. 5. 2013

 

Zápis ze shromáždění Společenství vlastníků jednotek konaného dne 23. 5. 2013 v 17,00 hodin

Dle prezenční listiny bylo přítomno 38 vlastníků s 58,98 % vlastnických podílů, z toho 11,58 % v zastoupení plnou mocí.

Shromáždění je usnášeníschopné.

Program: 1. Prezentace vlastníků od 16:45 do 17:00

2. Finanční a revizní zpráva za rok 2012

3. Finanční rozvaha na rok 2013

4. Výměna a financování vodoměrů

5. Seznámení s akcí roku 2014 – rekonstrukce elektroinstalace

6. Způsob rozúčtování tepla

7. Volba výboru a revizní komise

8. Diskuze

 

Průběh jednání a přijatá usnesení:

  1. Zahájení

Schůze byla zahájena předsedou výboru Stanislavem Vycudilíkem, který prohlásil shromáždění za usnášeníschopné.

Zapisovatel Blanka Třísková Vlková Ověřovatel zápisu Iveta Pokorná

  1. Schválení programu shromáždění

Usnesení: Shromáždění vlastníků jednotek schvaluje program shromáždění.

Usnesení bylo přijato.

  1. Schválení finanční a revizní zprávy za rok 2012

Usnesení: Shromáždění vlastníků jednotek schvaluje finanční a revizní zprávu za rok 2012.

Finanční zprávu přednesl Petr Víšek, člen výboru. Revizní zprávu přednesla paní Dagmar

Makovská, předsedkyně revizní komise.

Hlasování: 100% PRO 0% PROTI 0% ZDRŽELO SE

Usnesení bylo přijato.

  1. Schválení finanční rozvahy na rok 2013

Usnesení: Shromáždění vlastníků jednotek schvaluje finanční rozvahu na rok 2013.

Hlasování: 100% PRO 0% PROTI 0% ZDRŽELO SE

Usnesení bylo přijato.

  1. Schválení výměny a financování vodoměrů

 Vybrána firma MADDALENA CZ, s.r.o. Cena jednoho vodoměru je 485,- Kč (vč. DPH a montáže). Výměna bude provedena v červnu 2013. Úhrada 50% spoluúčasti bude zahrnuta do SIPO v září 2013.

 Usnesení: Shromáždění vlastníků jednotek schvaluje 50% spoluúčast na financování vodoměrů.

 Hlasování: 98,69% PRO 0,80% PROTI 0% ZDRŽELO SE

 Usnesení bylo přijato.

  1. Schválení akce roku 2014 – rekonstrukce elektroinstalace

 

Usnesení: Shromáždění vlastníků jednotek schvaluje akci roku 2014 - rekonstrukci elektroinstalace.

Představeno schválení dotace z programu IPRM na rekonstrukci elektroinstalace ve výši 40%.

 Hlasování: 98,80 % PRO 0,73 % PROTI 0% ZDRŽELO SE

Usnesení bylo přijato.

  1. Způsob rozúčtování tepla

Tento bod byl zrušen z důvodu zjištěných skutečností.

  1. Volba výboru a revizní komise

Usnesení: Shromáždění vlastníků jednotek schvaluje původní složení revizní komise a původní složení výboru.

Hlasování RK: 90,74% PRO 0% PROTI 5,65% ZDRŽELO SE

Hlasování V: 87,76% PRO 0% PROTI 7,47% ZDRŽELO SE

Usnesení bylo přijato.

5) Diskuze

Bylo připomenuto důsledné zavírání vchodových dveří, hlášení změn počtu bydlících lidí v bytě na REAL SERVIS, povinnost hlásit výměnu radiátorů a jiné stavební úpravy v bytech. Shromážděním bylo odsouhlaseno i nadále zajišťovat a financovat zimní údržbu okolo domu a v předepsaných termínech (jednou za 3 roky) provádět revizi plynu v bytech. V červnu 2013 bude objednán velkoobjemový kontejner a zároveň proběhne brigáda na úklid okolo domu. Na žádost vlastníků byl vysvětlen způsob finacování z dotace IPRM a rozsah rekonstrukce elektroinstalace.

6) Závěr